ENG

Did you know that…

Collective agreements provide that all wage-earners are entitled to a December Bonus 

Those who work part-time or part of the year should receive a proportionate amount 

The December Bonus in 2020 for full-time work is 94,000 ISK in the private sector*

The December Bonus for jobseekers is 86,853 ISK

*Higher for municipal employees

POL

Czy wiedziałeś o tym, że…

Umowy zbiorowe przewidują, że wszyscy pracownicy otrzymujący wynagrodzenie mają prawo do dodatku grudniowego

Osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin lub przez część roku powinny otrzymać prpporcjonalną kwotę

Dodatek grudniowy w 2020  r. dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wynosi 94, 000 ISK w sektorze prywatnym *

Dodatek grudniowy dla osób bezrobotnych wynosi 86,853 ISK

 * Wyższy dla pracowników gmin

IS

Vissir þú að…

Samkvæmt kjarasamningum á allt launafólk rétt á desemberuppbót 

Þau sem vinna hlutastarf eða hluta úr ári eiga að fá hlutfallslega greiðslu 

Desemberuppbót fyrir árið 2020 miðað við fullt starf er 94.000 kr. á almenna markaðinum*

Desemberuppbót fyrir atvinnuleitendur er 86.853 kr.

*Hærri fyrir starfsfólk sveitarfélaganna